Hayabusa

 

Hayabusa Saba-Kawa Mackerel Fish Skin Sabiki S-015E

 

Hayabusa Silver Fish Skin Sabiki EX110

 

Hayabusa Gold Flasher Sabiki EX121

 

Hayabusa Mix Flasher Sabiki S507E

 

Hayabusa Squid Bait Sabiki S531

 

Hayabusa Mix Yarn Sabiki S502E

 

Hayabusa Gold Flasher Sabiki EX120