Daiwa Air Edge Rods

 

Daiwa Air Edge 7'6 6-10kg Spin Soft Bait Rod